Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Pátek 10. červenec 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Ukázka z knihy Klíč k Tajemství Dokonalosti

Správný a Pravý význam slova Dokonalý a Dokonalost

Slova "Dokonalý" a "Dokonalost" vytváří v lidech nevůli, negativní odezvu a mnohdy i vztek. Tuto nevůli má v sobě každý člověk, který nezná Dokonalost a všechna její Tajemství.

Toto Tajemství Dokonalosti poukazuje na závažnou skutečnost, kterou by měl každý člověk v sobě změnit:

Slovo "Dokonalý" je lidmi naprosto Nesprávně chápáno.

Je chápáno jako tabu, nedosažitelnost, na kterou člověk nemá schopnosti ani vlastnosti.

Každý, kdo se chce přiblížit Dokonalosti, je brán Nevědomými lidmi jako opovážlivý, nenormální, podezřelý, divný, posedlý, drzý.

Každý, kdo usiluje o Dokonalost, je považován ostatními Nevědomými lidmi za člověka, který na ně útočí, nebo za toho, který se povyšuje a dělá lepším než údajně je, nebo který si hraje na Boha.

Tento Nesprávný pohled Nevědomých lidí na člověka usilujícího o Dokonalost je zapříčiněn tím, že Dokonalost byla odjakživa podávána takovýmito Nevědomými lidmi v různých situacích jako vlastnost nenáležící člověku.

Například Nevědomý člověk nad určitým činem říká hanlivě: "No jo, ty jsi Dokonalá, ý!!!"

Toto je vyčítáním a vyjádřením opovržení nad určitým činem člověka usilujícího o Dokonalost. Nevědomý, který toto tomu druhému říká, vyjadřuje pochybnost a nesouhlas s tím, co člověk učinil.

Tímto také Nevědomý člověk dává najevo, že nevěří v Upřímnost, v Pravdivost počínání toho člověka. Takovýto člověk si myslí, že tomu druhému nepřináleží činit či říkat tu určitou Pravdivou a Spravedlivou věc, že přesahuje svoje pravomoci, když chce být Dokonalý.

Když tento hanlivý výrok uslyší člověk na svoji adresu, a to nejen v dětském věku, s provinilostí si zařadí toto slovo do kolonky: "Dokonalost, Dokonalý = Nežádoucí".

Tím, že Nevědomí lidé pronášejí tuto větu tolik opovržlivě, začali se lidé, kterým tato opovržlivost byla adresována, Dokonalosti vyhýbat. Nebo začali Dokonalost odmítat. Protože se začali cítit provinile při myšlence, že by chtěli být Dokonalými.

Tito lidé takto nařknuti se tudíž začali vyhýbat čemukoli, co by Vědomě souviselo s Dokonalostí, jenom aby je nikdo nenařknul z toho, že si hrají na Svatého nebo na Boha.

Tito údajně provinilí lidé se začali tudíž chovat Nedokonale, protože Nesprávně usoudili, že na Dokonalost či na Boha nebo na Svatého nemají potencionál. Myšlenka, že by sami mohli být Dokonalými, se pro ně stala nemyslitelná.

Tím v lidech vznikl Nesprávný postoj k tomuto Slovu.

Místo aby tomuto slovu věřili, aby se toto slovo stalo pro ně Pravým Cílem, jediným vrcholem, dosažitelným ideálem, přestali mu věřit. Přestali věřit, že by nějaká Dokonalost byla a že by Jí mohli za určitých podmínek dosáhnout. Lidé se zalekli významu tohoto slova, přitom toto slovo nemá být ani není hanou a není ani opovrhováním.

Co je to za dobu, která Dokonalostí opovrhuje a která Dokonalost zavrhuje?!

Jednou na tuto dobu budou lidé vzpomínat jako na dobu Nevědomosti a Temna i kvůli tomuto postoji k Dokonalosti.

Slovo Dokonalý je ve skutečnosti Vyznamenáním, dosažením Vrcholu, žádoucím Dovršením, Nejvyšší Poctou. Slovo Dokonalost není hanou...

Největší lidský Omyl

Lidé svoje chování vysvětlují, omlouvají a obhajují slovy: "Jsme jenom lidé, tak děláme chyby". Nebo: "Chybovat je lidské...". Nebo také: "Nikdo není Dokonalý...".

Tyto výroky jsou jedním z největších lidských Omylů a jsou Nejnesprávnějším přesvědčením většiny lidí na této Planetě.

Kolik závažných poklesků a bolestivých dopadů již tento Omyl způsobil!

Lidé těmto Lživým výrokům věří. Tím, že jim věří, tak se tito lidé těmito výroky obelhávají.

Lidé vlastně po celá léta věří těmto Lžím a těmto Lžím přizpůsobili své Životy, své City i myšlení!

Kolik lidí žijících na této Planetě těmto Lžím věří a žije podle nich...

Nakolik Dokonalé a Spravedlivé je Žití Životem, který člověk přizpůsobil Lžím?

Těmito výroky také lidé obhajují a omlouvají své chyby a nedostatky způsobené jenom a pouze jejich Nedokonalým zacházením s jejich Svobodnou Vůlí. Těmito výroky se obhajují a vymlouvají se na něco, co nikdy neobhájí a na co se nikdy nevymluví. Protože Nedokonalé zacházení se svojí Vůlí nelze těmito výroky obhájit a ani se nejde zbavit Zodpovědnosti za své činy, ať je člověk činil Vědomě či Nevědomě.

Ale to Nejzávažnější a pro člověka nejméně přínosné je, že těmito výroky si zároveň stanovují ta nejhorší omezení. Lidé si stanovují omezení ve způsobu zacházení s jejich Svobodnou Vůlí.

Tito lidé si těmito omezeními stanovují hranice, které je dělí od Dokonalosti. Vírou v tyto výroky si lidé vytvářejí Život, ve kterém budou činit chyby, budou Nedokonalými, protože věří, že člověk je tvor Nedokonalý a že to nikdy nebude jinak. Dokud budou lidé věřit těmto Lžím, kterými si stanovují omezení, nemohou kvůli těmto omezením využít svoje Pravé schopnosti, možnosti a dovednosti.

Kam vede lidi takovéto přesvědčení, že člověk je tvor Nedokonalý?

Takovéto přesvědčení vede lidi k Bolesti, k zastavení, k Nedokonalosti. Protože člověk, který o sobě prohlašuje, že na něco nemá dispozice, se vlastně svojí Vůlí dobrovolně znevažuje, omezuje, ochuzuje.

Takovéto přesvědčení je typickou ukázkou toho, jak si Nevědomí lidé dokáží obrátit svoji Nedotknutelnou Svobodnou Vůli proti sobě.

Lidé, kteří si Neuvědomují své Dokonalé Danosti a možnosti, se nazývají Nevědomí lidé. Z lidí, co takto přemýšlí, se stávají omezení lidé. Omezení vlastní Vůlí a Vírou.

Jak Nedokonale lze nakládat se svojí Svobodnou Vůlí!

Tito lidé se následně, kvůli vlastní Nevědomosti, svojí vlastní Vůlí omezují a tímto se stávají omezenými.

Časem se z omezených lidí stávají otupělí lidé a z otupělých lidí Bezcitní lidé.

V tomto případě se to omezení stává zakletím. Protože tito lidé se pak Opravdu z vlastní Vůle chovají Nedokonale, jsou z vlastní Vůle jako zakletí. Nebo prokletí?

Takovéto Nevědomí, omezení, otupělost a Bezcitnost je stavem, kdy lidé dobrovolně a Vědomě nepoužívají svoje Dokonalé Danosti, protože v ně nevěří a ani dostatečně nevyzkoušeli, ani se pořádně nepřesvědčili, zda tyto Dokonalé Danosti mají.

Takovíto lidé jsou ve své Nevědomosti, která je omezuje, schopni napadat slovně i fyzicky toho, kdo tvrdí, že mají schopnosti být Dokonalým.

Ve své Nevědomosti jsou schopni se hádat, útočit či plakat kvůli tomu, že po nich někdo chce, aby byli Dokonalými.

Tudíž dokud si lidé Neuvědomí a dokud neuvěří, že mají Danosti být Dokonalými, do té doby nemohou svoji Vůli použít Dokonale.

Proto je také tolik důležité Poznat Dokonalost, aby člověk Poznal, co vše má k dispozici.

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN