Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Neděle 29. březen 2020 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Je správné a spravedlivé, aby lidé brali peníze za jakýkoli duchovní dar, který využívají ke své práci?  III.

Článek pro začátečníky

Předchozí část článku...

Ani jedna z nás obou, hlásající a učící své žáky Spravedlivosti a Pravdě, nikdy nepřistoupíme na takovéto Nespravedlivosti, kterých se ostatní lidé dopouští. Proto, i když uplatňujeme mimořádné duchovní schopnosti v této práci, vždy budeme požadovat cenu, která umožní žití Spravedlivým způsobem.

Tento Spravedlivý způsob žití umožňuje žití v souladu s kouzelným slůvkem, které určuje, zda člověk hospodaří s penězi Spravedlivě a Správně. Je to slůvko: Plýtvání.

Plýtváni je naprosto geniální ukazatel Spravedlivosti, který nesmlouvavě ukazuje, zda člověk hospodaří s penězi správně či nikoli.

My stanovujeme a vždy budeme stanovovat ceny tak, abychom mohly slušně žít bez Plýtvání.

Žití bez Plýtvání znamená, že nebudeme žít v přepychu, ale ani v bídě, že nebudeme živořit ani žít jakkoli nedůstojně. Znamená to, že budeme bydlet ve slušných podmínkách, jezdit i na dovolenou za přiměřenou cenu, že si dovolíme vše, co je Správné a Spravedlivé, což zaručuje právě žití bez Plýtvání.

Každý dokáže posoudit, zda žije životem, ve kterém plýtvá či nikoli. Každý sám za sebe cítí, zda Plývá, či nikoli, protože má na to vnitřní Smysl pro Spravedlivost.

Smysl pro Spravedlivost vždy každému člověku pomáhá a radí, když je ochoten tento Smysl pro Spravedlivost vnímat svojí Svobodnou Vůlí. Člověk vždy cítí, kdy Plýtvá. Ať se to týká Plýtvání jídlem, elektřinou při praní, svícení, pouštění televize atd., nebo se to týká plývání materiálem v kanceláři, či plýtváním peněz při nákupu oblečení, či telefonování… Každý pozná, zda Plýtvá ve svém životě časem, benzínem, práškem na praní, zubní pastou, vodou, teplem, jogurtem, chlebem, atd.

Ten, kdo Plýtvá, si vždy nese Spravedlivé následky a důsledky za toto počínání, protože Plýtvání je Nespravedlivostí.

Do ceny našich akcí se budou promítat vždy i takové Spravedlivé náklady, které umožňují vznik dalším Spravedlivým projektům.

Jelikož potřebujeme vytvářet Spravedlivé podmínky pro učení se Spravedlivosti a Pravdě pro všechny posluchače Poselství Avenna, a to nejen posluchače, ale i žáky Školy Spravedlivosti, je cena stanovena Spravedlivě tak, abychom kromě žití bez Plýtvání tyto podmínky pro učení se mohly vytvořit všem lidem usilujícím o Spravedlivost.

Nikdy nebudeme a nejsme ani nyní příživnice našich rodin, ani příživnice bohatých.

Nikdy nebudeme brát a nebereme ani nyní sponzorské dary.

Pokud se někdo bude chtít odměnit, tudíž projevit spokojenost, či se podílet na šíření Avenny, tudíž na šíření Spravedlivosti a Pravdy, tak na to rády přistoupíme, ovšem pouze za podmínek výpůjčky.

Znamená to, že když se kdokoli bude chtít podílet či čímkoli přispět na hlásání Spravedlivosti a Pravdy, rády to přijmeme, ale pouze za podmínky řádně sepsané a právně ošetřené výpůjčky, která umožní, že kdykoli dotyčný půjčitel bude chtít, bude mít možnost požadovat od nás zpět to, čím se nám odměnil anebo může od nás zpět požadovat to, čím nám již finančně či jinak pomohl.

Tímto umožňujeme každému, aby se mohl podílet na šíření Pravdy, Čistoty a Spravedlnosti. Ale umožňujeme tím také, aby každý měl vždy možnost, pokud zjistí, že by to, na čem se jakkoli podílí, nebyla Pravá Pravda, Čistota a Spravedlnost, kdykoli vyžádat zpět to, co poskytl. Je to takto Spravedlivé a Správné.

Z toho důvodu i jakoukoli pomoc, která nám je poskytnuta lidskou prací, finančně ohodnocujeme a vyrovnáváme a budeme tak činit i v budoucnu, aby nevznikaly jakékoli dluhy. Nelze člověku vrátit například čas strávený nad vytvářením nahrávek či strávený nad pečlivým žehlením ubrusu na naše přednášky. Lze ovšem Spravedlivě ohodnotit tuto práci a dorovnat jí finančně.

Z tohoto důvodu nikdy nebudeme uznávat ani využívat dobrovolníky bez následného finančního vyrovnání, protože dobrovolná a bezplatně učiněná práce vytváří Nespravedlivý dluh.

A my Nespravedlivé dluhy neuznáváme, ani je nevytváříme a nebudeme to činit ani do budoucna.

Spravedlivý dluh je dluh vytvořený na Spravedlivou věc, kdy dotyčný člověk musí mít v upřímném úmyslu vrátit co nejdříve dluh i s úroky, jakmile mu to finanční situace dovolí. Takovýto dluh se může vytvářet jenom na Spravedlivé věci.

Nespravedlivý dluh je dluhem, který člověk vytvoří na jakoukoli Nespravedlivou věc. Například když si půjčí na vykřičený dům, či jakoukoli nekalou činnost.

Ovšem, když člověk chce postavit pekárnu (Spravedlivou věc), ve které bude poctivě péci chleba a tím živit sebe i ostatní, tak si člověk může půjčit s upřímným úmyslem, že to vrátí bez průtahů, jakmile mu pekárna začne vydělávat a jakmile mu to i další podmínky dovolí.

I my si vytváříme pouze Spravedlivé dluhy (jelikož dnešní Nespravedlivá doba neumožňuje získat peníze jiným Spravedlivým způsobem), kdy nyní z těchto dluhů vytváříme Spravedlivé věci: různé projekty, kterými budeme učit lidi Spravedlivosti, Duchovní Čistotě a Pravdě. Vytváříme projekty počínaje těmito stránkami, přes knihy, brožurky a Školou zdraví prozatím konče. Znamená to, mít peníze na počítač, elektřinu, kancelářské papíry, kopírku, řezačku, tiskárnu pro vznik letáčků a přihlášek na naše akce, dále mít peníze připojení na Internet i poskytovatele našich stránek a na další nákladní věci na šíření tohoto Poselství, nemluvě o potřebě mít peníze na platby za telefony, za nájem místností i sálu, na auto i jeho servis, na benzín atd.

Všechny tyto projekty, které jsou nákladné, vytváříme upřímně rády, i když to někdy není vděčná a ohodnocená práce.

Všechny tyto projekty vytváříme pro lidi, kteří se chtějí učit Spravedlivosti, Čistotě a Pravdě. Tímto umožníme všem přijímat a slyšet tyto Vznešenosti v důstojných podmínkách.

Ale, abychom nebyly odkázány jenom na tyto formy pomoci, vždy budeme dělat vše pro to, abychom se nikdy na nikom nepřiživovaly a nikdy nic podobného nedovolíme.

Nikdy nedovolíme, abychom žily nezodpovědně a nedůstojně, tudíž čekaly na milodary, a už vůbec nedovolíme, abychom kradly ani abychom okrádaly druhé.

Nikdy se nedopustíme ani žádné Nespravedlivosti v braní a přijímání peněz a proto bude stanovena cena našich všech akcí Spravedlivě a zároveň tak, aby umožnila vznik co nejvíce takovýchto projektů.

Pokud napadne čtenáře jakýkoli jiný, zodpovědný, čestný, Čistý a Spravedlivý způsob, jak získat peníze na zmíněné projekty a cíle, aniž bychom braly a přijímaly jakékoli peníze, rády tento způsob přijmeme.

Pokud si ovšem čtenář opravdu do hloubky přečetl celý článek a zapne přitom Smysl pro Spravedlivost a pro Pravdu zjistí, že jiný Spravedlivý způsob neexistuje.

I když to pro mnoho lidí zní divně, tak přesto všechno platí, že i člověk s mimořádnými schopnostmi má právo na Spravedlivé finanční ohodnocení, které ovšem nesmí být ani nedostatečné, ani přehnané, do kterého jsou promítnuty pouze Spravedlivé, Čestné a Čisté požadavky, projekty a náklady.

Kdybychom neměly Pravdu, a kdybychom nehlásaly Pravou Spravedlivost a Čistotu, každý člověk by to časem zjistil.

Protože Lež i Pravda vždy vyjdou napovrch. Každý člověk, který Lže, bude vždy odhalen. Tudíž, kdybychom podváděly všechny kolem, již dávno bychom byly odhalené a tudíž by nám nikdo nevěřil, nikdo by nám nic nepůjčoval, nikdo by neměl potřebu se podílet na šíření Pravdy a Spravedlivosti...

Obyčejně se každý Lhář projeví do jednoho roku, kdy každý člověk u Lháře zjistí, že mu něco nesedí. Z důvodu Lží skončilo u všech lidí na této Planetě mnoho kamarádství, vztahů pracovních i osobních, z tohoto důvodu se i mnoho lidí odklonilo od různých filozofií či náboženství.

My hlásáme tyto Pravdy a Spravedlivosti od konce roku 1995, pravidelně pořádáme přednášky od března r. 2001. Kdybychom Lhaly, tak za sedm let bychom již byly jistě přistižené při Lžích, nebo by se jednoznačně projevilo, že naše Pravdy a návody od Spravedlivosti nefungují, tudíž, že nejsou Pravými Pravdami. Nic takového se nestalo. Tudíž, to jenom dokládá fakt, že hlásáme Čistou a Pravou Pravdu a opravdovou Spravedlivost.

Za těchto sedm let vznikla potřeba vytvořit podmínky pro další rozšiřování hlásání Pravdy a Spravedlivosti. I toto se projevuje do stanovené ceny, která je stanovená oprávněně. Ať nikdo nečeká, že tyto Pravdy budeme hlásat zdarma a že jenom budeme nezodpovědně čekat na to, aby nám někdo přispěl.

Pokud bychom Lhaly, nikdo by nám nebyl ochoten platit na našich akcích za nepravdivé informace, nebo za návody, které nefungují. Už jenom fakt, že lidé, kteří si ověřili, že říkáme Pravou Pravdu a Spravedlivost, i když se někdy těžko poslouchá, chodí na naše akce léta, je důkazem, že nemůžeme Lhát.

Každý člověk, pokud si chce uvědomit Pravdu, by si měl položit tyto otázky, a upřímně si na ně odpovědět:

Kolik je ochoten dát hledači vody, který mu poradí kde kopat a tudíž nezůstat bez vody?

Kolik je ochoten dát odborníkovi za jedinou radu, kterou mu poradí, jak si pomoci od červotočů, kteří mu rozežírají nábytek a dům?

Kolik je ochoten dát za Pravdu a za návody Spravedlivosti, které mu pomohou v životě zbavit se Nemocí, Bolestí, Strachů, Bezmoci či jakéhokoli jiného trápení?

Kolik je člověk ochoten zaplatit za jedinou radu, která mu trvale odpomůže od jediného zlozvyku, či trápení či tápání, kterým se užírá, kterým se ničí?

Kolik je člověk ochoten zaplatit za Pravdu a Spravedlivost?

Cena takovýchto informací je přece bez nadsázky nevyčíslitelná, nevyvažitelná zlatem.

My stanovujeme ceny tak, abychom mohly žít a tvořit.

Je náš stanovený honorář za učení Pravdy a Spravedlivosti vysoký? Jaká je cena za učení se Pravdě? Jsou lidé, co by byli ochotni za Lživá učení dát i svůj majetek i život, například v různých sektách apod. Chceme my majetky, či astronomické částky za Pravdivá učení o Čistotě, Spravedlivosti a Pravdě, která trvale pomáhají, pokud je člověk dodrží?

Cena musí být stanovena u všeho, co člověk dostává. A ta cena stanovena je, i když si to člověk neuvědomuje, i když to člověk nevidí. Za vše, viditelné i neviditelné, musí člověk platit či na něco přispívat. Někdy je to Spravedlivé, jindy nikoli, protože někdy tu cenu stanovují lidé zčásti Spravedliví, jindy lidé Nespravedliví.

Ale člověk vždy má za něco, co dostane, dát, protože když člověk něco dostává zdarma, tak si hodnotu toho, co dostal nemůže uvědomit.

Člověk si tím, že si bere zdarma něco, co je ohodnoceno přesnou částkou, vytváří závažný dluh. Tímto se dotyčný člověk dopouští Nespravedlivosti.

Tímto si vytváří takový dluh, který zaplatí jinde a vícenásobně.

Pokud si člověk myslí, že před takovýmto dluhem unikne, tak se hodně mýlí. Každý člověk odchází z této Planety takovým způsobem, že vždy má zapsáno, jaké má dluhy a dříve či později za všechny svoje dluhy zaplatí odčiněním či jinak.

Ale během života, když se člověk neoprávněně obohacuje, platí za své dluhy tím, že přichází o to, co získal neoprávněně, anebo o to, co mu je blízké a drahé.

Ztráty, poškození, poruchy (mimo jedinou výjimku - dosloužení či konec životnosti u určitých věcí), katastrofy, nehody či krádeže jsou nástrojem Spravedlivosti, kterými Spravedlivost dorovnává jakékoli dluhy, které si člověk vytvořil.

Proto by měl každý uvážit, zda mu stojí za to, obohacovat se zdarma něčím, co není zdarma, protože to má stanovenou cenu.

Jaké náklady obnáší naše jediná přednáška? Obnáší hodiny strávené:

  • sestavováním letáčků nad počítačem, coby avizování té přednášky, PC, elektřina, tiskárna i tonery do ní stojí peníze, i čas strávený nad počítačem stojí peníze, protože ubírá možnost si vydělat peníze jiným způsobem
  • kopírováním, kopírka i náplně do ní jsou za peníze, opět je potřeba čas na kopírování
  • řezáním letáčků, řezačka stojí peníze a opět zde tráví člověk svůj čas
  • studováním materiálů a informací, coby přímou i nepřímou přípravou na přednášky, kdy opět je zde faktor času
  • sepisováním témat 2,5 hod. přednášky, sepisování opět ubírá možnost si vydělat peníze jiným způsobem
  • dojetí na přednášku i z ní, kdy auto i benzín stojí peníze
  • zařízením pronájmu sálu, kdy pronájem sálu stojí také peníze, peníze stojí i pro toto vyřizování potřebné auto a benzín do něj i telefonáty
  • příprava vstupenek, tzn. nákup vstupenek, jednorázově razítka na ně i pokladničky, to stojí všechno také peníze, opět je potřeba čas na orazítkování datumem a označení ceny vstupenek
  • a další práce a s nimi spojené výdaje.

To, co člověk slyší na přednáškách, pokud to má být kvalitní přednáška za kvalitních podmínek, nelze vytvořit ze vzduchu, bez financí. Toto jsou vyjmenované náklady (ne všechny) na jedinou přednášku. Kolik financí obnáší semináře, internetové stránky, tiskoviny? Jde to do stovek tisíc korun, i když se to nezdá. Toto si mnoho neuvědomělých lidí neuvědomuje, protože by jinak nemohli nikdy požadovat po někom, aby svoji práci dělal zdarma.

Takovýmto Spravedlivým způsobem nyní máme a vždy mít budeme mít i v budoucnu naše ohodnocení stanovené my. Není to zneužití ani znesvěcení našich určitých schopností, ani se tímto nedopouštíme jakékoli Nespravedlivosti. Naopak, tímto počínáním činíme to Nejspravedlivější, co dnešní doba umožňuje.

Toto sepsání jednotlivých, Pravdou podložených námětů k přemýšlení považuji za dostatečné vysvětlení pro každého, který si myslel, že lidé duchovně obdaření nemají právo na honorář.

Je ovšem na každém, jak se k těmto Spravedlivě stanoveným cenám postaví a jak na základě těchto zveřejněných Pravdivých informací naloží se svojí Svobodnou Vůlí.

Kéž by už nastala doba, ve které budou lidé konečně umět rozeznávat a Spravedlivě, tudíž i přesně a přiměřeně, oceňovat práci a přínos každého člověka na světě..

Katka Kuňová

16. říjen 2002

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN